Made in China

Photographer: Dino Gulino
Model: Da Kou Zhang

See feature