60s Baby!

Photographer: Jorah Sarah (jorahsarah.com, ) Stylist: Charlotte Horjus () MUAH:

See feature