003_mk

Photographer: Michal Kucharski Model: Katarzyna Metelska